Biuletyn Informacji Publicznej
     
Statystyka
Ilość odwiedzin: 74506
Aktualizacja: 09-08-2022
Usługi opiekuńcze i domy pomocy społecznej

DZIAŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH I POMOCY STACJONARNEJ

Do zadań Działu należy:

1. Prowadzenie postępowań administracyjnych, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych oraz wydawanie decyzji dotyczących przyznawania świadczeń w formie:
a) usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania,
b) specjalistycznych usług opiekuńczych w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
c) usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu przy ul. Wyścigowej 16,
d) kierowania i umieszczania w domach pomocy społecznej,
e) odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej,
2. Prowadzenie postępowań administracyjnych, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i przyznawanie pomocy dla osób korzystających z usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych w formie:
a) zasiłków pieniężnych,
b) posiłku.
3. Organizowanie i zapewnienie pomocy w formie usług opiekuńczych osobom tego pozbawionym w szczególności w zakresie:
a) zaspokojenia codziennych potrzeb życiowych,
b) opieki i pielęgnacji,
c) kontaktów z otoczeniem.
4. Zapewnienie pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających ze schorzeń lub niepełnosprawności w szczególności w zakresie:
a) rehabilitacji,
b) uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
c) zajęć rewalidacyjno - wychowawczych.
5. Sporządzanie bilansu potrzeb, analiz, sprawozdań, rozliczeń oraz nadzór nad prawidłową realizacją budżetu w zakresie wykonywanych zadań.

Przyznanie pomocy w formie usług opiekuńczych, skierowania do domu pomocy społecznej, przyznania pomocy finansowej i posiłku poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia. Wywiad przeprowadza pracownik socjalny w celu ustalenia czy osoba spełnia warunki niezbędne do przyznania określonej formy pomocy.

USŁUGI OPIEKUŃCZE 

Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie wymagającej pomocy, która posiada rodzinę, ale rodzina takiej pomocy nie może zapewnić.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu przy ul. Wyścigowej 16, dla osób niebędących mieszkańcami Domu polegają na:
a) zapewnieniu udziału w zajęciach opiekuńczo - terapeutycznych w celu aktywizacji psychoruchowej,
b) usprawnieniu i rehabilitacji,
c) wykonaniu opatrunków zleconych przez lekarza,
d) pielęgnacji,
e) pomocy przy spożywaniu posiłków,
f) pomocy w utrzymaniu higieny osobistej,
g) podawaniu leków.

Usługi realizowane są przez 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze są odpłatne. Kwota odpłatności uzależniona jest od wysokości uzyskiwanych dochodów. Przyznanie pomocy następuje w formie decyzji administracyjnej.

Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez MOPS w Radomiu w ramach zadań własnych

Koszt 1 godziny usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w ramach zadań własnych od 1 kwietnia 2022 roku wynosi 30,78zł.


Podstawa prawna: Uchwała Rady Miejskiej w Radomiu NR nr 647/13 z dnia 09.12.2013 r. zmieniona Uchwałą Rady Miejskiej Nr 76/2015 z dnia 23 lutego 2015r.oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu Nr XXIV/213/2019 z dnia 26.08.2019r.

 

Dochód na osobę – procent kwoty ustalonej zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość dochodu w zł netto dla osoby samotnie gospodarującej

Wysokość opłaty w procentach ustalona od ceny usługi dla osoby samotnie gospodarującej

Wysokość dochodu w zł netto dla osoby w rodzinie

Wysokość opłaty w procentach ustalona od ceny usługi dla osoby w rodzinie

do 100%

do 776,00

nieodpłatnie

do 600,00

nieodpłatnie

powyżej 100% do 130%

776,01 – 1.008,80

2 % - 0,62

600,01 – 780,00

3,5 % - 1,08

powyżej 130% do 160%

1.008,51 – 1.241,60

4 % - 1,23

780,01 – 960,00

7 % - 2,15

powyżej 160% do 190%

1.241,61 – 1.474,40

7 % - 2,15

960,01 – 1.140,00

11 % - 3,39

powyżej 190% do 220%

1.474,41 – 1.707,20

11 % - 3,39

1.140,01– 1.320,00

15 % - 4,62

powyżej 220% do 240%

1.707,21 – 1.862,40

15 % - 4,62

1.320,01 – 1.440,00

20 % - 6,16

powyżej 240% do 260%

1.862,41 – 2.017,60

17 % - 5,23

1.440,01 – 1.560,00

25 % - 7,70

powyżej 260% do 270%

2.017,61 – 2.095,20

30 % - 9,23

1.560,01 – 1.620,00

35 % - 10,77

powyżej 270% do 280%

2.095,21 – 2.172,80

35 % - 10,77

1.620,01 – 1.680,00

40 % - 12,31

powyżej 280% do 290%

2.172,81 – 2.250,40

40 % - 12,31

1.680,01 – 1.740,00

45 % - 13,85

powyżej 290% do 310%

2.250,41 – 2.405,60

45 % - 13,85

1.740,01 – 1.860,00

50 % - 15,39

powyżej 310% do 330%

2.405,61 – 2.560,80

50 % - 15,39

1.860,01 – 1.980,00

70 % - 21,55

powyżej 330% do 350%

2.560,81 – 2.716,00

65 % - 20,01
1.980,01 - 2.100,00

80 % - 24,62

powyżej 350% do 400%

2.716,01 – 3.104,00

80 % - 24,62

2.100,01 – 2.400,00

90 % - 27,70

powyżej 400%

powyżej 3.104,01

100 % - 30,78

powyżej 2.400,01

100 % - 30,78

 

Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu, ul. Wyścigowa 16.

Koszt 1 godziny usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu od 1 kwietnia 2022 roku wynosi 1,34 zł.

Podstawa prawna: Uchwała Rady Miejskiej w Radomiu Nr 647/13 z dnia 09.12.2013 r. zmieniona Uchwałą Rady Miejskiej Nr 76/2015 z dnia 23 lutego 2015r. oraz zmieniona Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV/213/2019 z dnia 26 sierpnia 2019r.

 

Dochód na osobę – procent kwoty ustalonej zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość dochodu w zł netto dla osoby samotnie gospodarującej

Wysokość opłaty w procentach ustalona od ceny usługi dla osoby samotnie gospodarującej

Wysokość dochodu w zł netto dla osoby w rodzinie

Wysokość opłaty w procentach ustalona od ceny usługi dla osoby w rodzinie

do 100%

do 776,00

nieodpłatnie

do 600,00

nieodpłatnie

powyżej 100% do 130%

776,01 – 1.008,80

2 % - 0,03

600,01 – 780,00

3,5 % - 0,05

powyżej 130% do 160%

1.008,81 – 1.241,60

4 % - 0,05

780,01 – 960,00

7 % - 0,09

powyżej 160% do 190%

1.241,61 – 1.474,40

7 % - 0,09

960,01 – 1.140,00

11 % - 0,15

powyżej 190% do 220%

1.474,41 – 1.707,20

11 % - 0,15

1.140,01 – 1.320,00

15 % - 0,20

powyżej 220% do 240%

1.717,21 – 1.862,40

15 % - 0,20

1.320,01 – 1.440,00

20 % - 0,27

powyżej 240% do 260%

1.862,41 – 2.017,60

17 % - 0,23

1.440,01 – 1.560,00

25 % - 0,34

powyżej 260% do 270%

2.017,61 – 2.095,20

30 % - 0,40

1.560,01 – 1.620,00

35 % - 0,47

powyżej 270% do 280%

2.095,21 – 2.172,80

35 % - 0,47

1.620,01 – 1.680,00

40 % - 0,54

powyżej 280% do 290%

2.172,81 –  2.250,40

40 % - 0,54

1.680,01 – 1.740,00

45 % - 0,60

powyżej 290% do 310%

2.250,41 – 2.405,60

45 % - 0,60

1.740,01 – 1.860,00

50 % - 0,67

powyżej 310% do 330%

2.405,61 – 2.560,80

50 % - 0,67

1.860,01 – 1.980,00

70 % - 0,94

powyżej 330% do 350%

2.560,81 – 2.716,00

65 % - 0,87

1.980,01 – 2.100,00

80 % - 1,07

powyżej 350% do 400%

2.716,01 – 3.104,00

80 % - 1,07

2.100,01 – 2.400,00

90 % - 1,21

powyżej 400%

powyżej 3.104,01

100 % - 1,34

powyżej 2.400,01

100 % - 1,34

 

 

Koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi od dnia 1 marca 2022 r. wynosi 36,07

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych ( Dz. U. z 2005r. nr 189 poz. 1598 z późn. zm ), Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu nr 7/2013r. z dnia 25 lutego 2013 roku, Zarządzenie nr 14/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu z dnia 24 lutego 2022 roku.

Dochód określony jako procent kryterium
dochodowego

Dochód osoby samotnie
gospodarującej

Wysokość opłaty w procentach
ustalona od ceny usługi dla
osoby samotnie gospodarującej


Dochód przypadający na osobę w rodzinie

Wysokość opłaty w procentach
ustalona od ceny usługi dla
osoby w rodzinie

100 %

do 776,00

nieodpłatnie

do 600,00

nieodpłatnie

powyżej 100 % do 132,5 %

776,01 – 1.028,20

1,5 % - 0,54

600,01 – 795,00

3,5 % - 1,26

powyżej 132,5 % do 165 %

1.028,21 – 1.280,40

3 % - 1,08

795,01 – 990,00

7 % - 2,52

powyżej 165 % do 187,5 %

1.280,41 – 1.455,00

5 % - 1,80

990,01 – 1.125,00

11 % - 3,97

powyżej 187,5 % do 220 %

1.455,01– 1.707,20 

7 % - 2,52

1.125,01 – 1.320,00

15 % - 5,41

powyżej 220 % do 237,5 %

1.707,21 – 1.843,00

11 % - 3,97

1.320,01 – 1.425,00

20 % - 7,21

powyżej 237,5 % do 255 %

1.843,01 – 1.978,80

15 % - 5,41

1.425,01 – 1.530,00

25 % - 9,02

powyżej 255 % do 265 %

1.978,81 – 2.056,40

22,5 % - 8,12

1.530,01 – 1.590,00

32,5 % - 11,72

powyżej 265 % do 275 %

2.056,41 – 2.134,00

30 % - 10,82

1.560,01 – 1.650,00

40 % - 14,43

powyżej 275 % do 282,5 %

2.134,01 – 2.192,20

45 % - 16,23

1.650,01 – 1.695,00

55 % - 19,84

powyżej 282,5 % do 290 %

2.192,21 – 2.250,40

60 % - 21,64

1.695,01 – 1.740,00

70 % - 25,25

powyżej 290 % do 310 %

2.250,41 – 2.405,60

75 % - 27,05

1.740,01 – 1.860,00

85 % - 30,66

powyżej 310 % do 330 %

2.405,61 – 2.560,80

90 % - 32,46

1.860,01 – 1.980,00

100 % - 36,07

powyżej 330 %

Powyżej 2.560,81

100 % - 36,07

Powyżej 1.980,01

100 % - 36,07

 

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Domy pomocy społecznej są instytucjami, które świadczą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.

Organizacja domu pomocy społecznej, zakres i poziom usług świadczonych przez dom uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

Domy pomocy społecznej w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na następujące typy domów, dla:

 • osób w podeszłym wieku; 

 • osób przewlekle somatycznie chorych; 

 • osób przewlekle psychicznie chorych;

 • dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie; 

 • dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie; 

 • osób niepełnosprawnych fizycznie; 

 • osób uzależnionych od alkoholu.

Kto może ubiegać się o skierowanie do domu pomocy społecznej?

1. Prawo skierowania do domu pomocy społecznej wynika z art. 54 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej i przysługuje osobie z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, która jednocześnie:

 • wymaga całodobowej opieki;

 • nie może samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu;

 • nie można jej zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych albo rozmiar i zakres usług opiekuńczych byłby niewystarczający.

WAŻNE! Należy pamiętać, że skierowanie osoby do domu pomocy społecznej jest rozwiązaniem ostatecznym i wymaga dokładnego zbadania okoliczności faktycznych, umożliwiających dokonanie oceny, czy osobie tej nie można udzielić pomocy w miejscu jej zamieszkania, bez konieczności opuszczania przez nią tego miejsca. Prawo do skierowania do domu pomocy społecznej uwarunkowane jest ustaleniem, że dana osoba z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymaga całodobowej opieki, nie może samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, a potrzeba opieki nie może być zapewniona w formie usług opiekuńczych.

2. Na podstawie art. 38 ustawy o zdrowiu psychicznym osoba, która wskutek choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego nie jest zdolna do zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych i nie ma możliwości korzystania z opieki innych osób oraz potrzebuje stałej opieki i pielęgnacji, lecz nie wymaga leczenia szpitalnego, może być za jej zgodą lub jej przedstawiciela ustawowego skierowana do domu pomocy społecznej.

WAŻNE! Jeżeli osoba chora psychicznie lub upośledzona umysłowo lub jej przedstawiciel ustawowy nie wyrażają zgody na jej umieszczenie w domu pomocy społecznej, a brak opieki zagraża życiu tej osoby, organ do spraw pomocy społecznej może wystąpić do sądu opiekuńczego miejsca zamieszkania tej osoby z wnioskiem o przyjęcie do domu pomocy społecznej bez jej zgody. Natomiast jeżeli osoba wymagająca skierowania do domu pomocy społecznej ze względu na swój stan psychiczny nie jest zdolna do wyrażenia na to zgody, o jej skierowaniu do domu pomocy społecznej orzeka sąd opiekuńczy.

Dokumenty stanowiące podstawę do skierowania do domu pomocy społecznej:

 1. Pisemny wniosek osoby zainteresowanej o skierowanie do domu pomocy społecznej lub jej przedstawiciela ustawowego, chyba że podstawę skierowania jest orzeczenie sądu
 2. Pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na skierowanie do DPS oraz na ponoszenie odpłatności za pobyt w DPS
 3. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy - do wglądu.
 4. Decyzja ustalająca wysokość świadczenia pieniężnego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub innego organu uprawnionego do wypłaty świadczenia (oryginał do wglądu).
 5. Kopia dowodu otrzymania renty lub emerytury z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
 6. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej stwierdzające, że osoba ubiegająca się o miejsce w DPS ze względu na stan zdrowia wymaga całodobowej opieki i nie wymaga leczenia szpitalnego, a w przypadku osób niepełnosprawnych intelektualnie lub chorych psychicznie kolejno zaświadczenie psychologa, opinia lekarza psychiatry (druk do pobrania w zakładce wzory wniosków/domy pomocy społecznej)
 7. Oświadczenie o stanie majątkowym.
 8. Oświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka, zstępnych przed wstępnymi zobowiązanych do ponoszenia opłaty, oświadczenie o wysokości dochodu osoby małoletniej, w przypadku gdy opłatę będzie ponosić przedstawiciel ustawowy (druk oświadczenia osób obowiązanych do opłaty za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej w zakładce wzory wniosków/domy pomocy społecznej)
 9. Inne niezbędne dokumenty wskazane przez pracownika socjalnego potwierdzające uzasadnienie wniosku.

W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej wymagane jest:

1) postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu,

2) postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna lub kuratora,

3) postanowienie sądu zezwalające opiekunowi na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej w domu pomocy społecznej.

W przypadku, gdy do domu pomocy społecznej kieruje się osobę na podstawie orzeczenia sądu (tryb przymusowy), wydanie decyzji o skierowaniu do DPS nie wymaga przedłożenia dokumentów. Dokumenty te kompletuje Ośrodek Pomocy Społecznej w terminie nieprzekraczającym trzech miesięcy od dnia wydania decyzji o skierowaniu do DPS w przypadku osoby chorej psychicznie, samotnej, nieposiadającej rodziny, pracownik socjalny sam podejmuje czynności w celu kompletowania dokumentów w ciągu 3 miesięcy.

WAŻNE! Osobę spełniającą ww. warunki, kieruje się do odpowiedniego typu domu pomocy społecznej, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej danego typu zlokalizowanym najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej przekracza 3 miesiące. Wówczas osobę zainteresowaną kieruje się na jej wniosek do domu pomocy społecznej tego samego typu, biorąc pod uwagę najbliższą możliwą lokalizację placówki. Ośrodek dokonując wyboru domu pomocy społecznej, do którego ma być skierowana osoba wymagająca całodobowej opieki, bierze pod uwagę nie tylko typ domu pomocy społecznej, czas oczekiwania na miejsce w tym domu i zakres świadczonych usług, ale również jej indywidualne potrzeby.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu, którzy będą współpracować z Państwem na każdym etapie kierowania do domu pomocy społecznej.

Procedura w sprawie skierowania i umieszczenia w domu pomocy społecznej

 1. Podstawą wszczęcia postępowania w sprawie skierowania w domu pomocy społecznej jest zawsze wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego, skierowany do ośrodka pomocy społecznej, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania. Wniosek taki może złożyć inna osoba fizyczna lub prawna, a także powiatowe centrum pomocy rodzinie lub ośrodek pomocy społecznej - za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego.
 2. Po złożeniu wniosku, pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie o pomocy społecznej, przeprowadza z osobą ubiegającą się o skierowanie do DPS - rodzinny wywiad środowiskowy.
 3. Rodzinny wywiad środowiskowy ma na celu sprawdzenie sytuacji osobistej, rodzinnej (w tym ustalenie składu rodziny), dochodowej oraz majątkowej i musi zawierać w szczególności stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez gminę.
 4. Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadza się również u małżonka, zstępnych i wstępnych osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej.
 5. W trakcie przeprowadzania wywiadu pracownik socjalny:
  • udzieli wyczerpującej informacji, dotyczącej tej formy pomocy, ze szczególnym uwzględnieniem zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej;
  • zbierze dane osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności, czyli małżonka, zstępnych i wstępnych.
 6. Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej na terenie miasta Radomia i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej oraz decyzję umieszczającą wydaje upoważniony pracownik MOPS w Radomiu. Jeżeli nie jest możliwe umieszczenie w DPS, z powodu braku miejsc, wówczas osoba zainteresowana powiadamiana jest o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem przewidywanego terminu oczekiwania.

Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej.

 1. Zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z art. 60 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, pobyt w DPS jest odpłatny, a opłatę tę ustala się w drodze decyzji.
 2. Stosownie do treści art. 61 ust. 1 ustawy, do wnoszenia opłaty, obowiązani są w kolejności:
  • mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich - przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka;
  • małżonek, zstępni przed wstępnymi;
  • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.
 3. W przypadku gdy mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność, małżonek, zstępni, wstępni oraz gmina nie mają obowiązku wnoszenia opłat.

   Zstępni i wstępni - czyli kto to taki?

   Zstępni to potomkowie danej osoby fizycznej -  biologiczne dzieci, wnuki, prawnuki, itd., a także dzieci adoptowane (przysposobione), jak również dzieci uznane za własne oraz dzieci pochodzące spoza małżeństwa.
   Wstępni to członkowie naszej rodziny, od których się wywodzimy - rodzice, dziadkowie, pradziadkowie itd.

 4. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej (art. 61 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej) wnoszą:
  • w pierwszej kolejności - osoba kierowana do domu pomocy społecznej (mieszkaniec domu) w wysokości do 70% dochodu własnego, a w przypadku osób małoletnich - przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu; jednak nie więcej niż pełny koszt utrzymania;
  • w drugiej kolejności - małżonek, zstępni przed wstępnymi, zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej:
   • w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,
   • w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
  • trzecia w kolejności jest gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - która wnosi opłatę w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których była mowa wyżej.
 5. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą wnosić także inne osoby (np. rodzeństwo, dalsi krewni czy też inne osoby nieobowiązane do alimentacji).
 6. W przypadku ponoszenia odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej przez osoby zobowiązane (małżonek, zstępni lub wstępni), wysokość ponoszonej przez nich odpłatności ustalana jest w umowie zawartej z kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej.
 7. Zawarcie umowy co do zasady poprzedzone jest przeprowadzeniem rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego Ośrodka u osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty za pobyt członka rodziny w DPS lub występuje o ich przeprowadzenie do właściwego ośrodka pomocy społecznej.
 8. Odmowa podpisania umowy przez osoby zobowiązane, w sytuacji gdy doszło do przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego i ustalenia dochodu osoby zobowiązanej, wysokość ich opłaty za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej ustalana jest w drodze decyzji administracyjnej z uwzględnieniem, że odpłatność mogą ponosić jedynie osoby, których dochód przekracza 300% kryterium dochodowego, i jednocześnie dochód osoby lub rodziny po potrąceniu opłaty nie może być niższy niż 300% kryterium dochodowego (art. 61 ust. 2d ustawy o pomocy społecznej).
 9. W sytuacji, gdy osoba zobowiązana nie zgodzi się na podpisanie umowy oraz na przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego - Ośrodek wyda decyzję o odpłatności w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatą wnoszoną przez mieszkańca i opłatami wnoszonymi przez inne osoby obowiązane. Dodatkowo, gdy więcej niż jedna osoba zobowiązana do ponoszenia odpłatności odmawia podpisania umowy oraz przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego, pozostała opłata (stanowiąca różnicę między średniomiesięcznym kosztem a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca oraz innymi osobami, których odpłatność została ustalona w drodze umowy lub decyzji podjętej w wyniku ustalenia odpłatności po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego) obciąża te osoby proporcjonalnie - w częściach równych (art. 61 ust. 2e-2f ustawy o pomocy społecznej).

Zasady zwalniania z opłat za pobyt w domu pomocy społecznej:

 1. Osoby opłacające pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej oraz osoby obowiązane do wnoszenia opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu pomocy społecznej można zwolnić z tej opłaty częściowo lub całkowicie - na ich wniosek, po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.
 2. Wówczas zwolnienie z opłat jest możliwe, gdy wystąpią szczególne, uzasadnione okoliczności, w szczególności jeżeli:
  • wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce;
  • występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych;
  • małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia;
  • osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko;
  • osoba obowiązana do wnoszenia opłaty lub jej rodzic przebywała w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej, na podstawie orzeczenia sądu o ograniczeniu władzy rodzicielskiej osobie kierowanej do domu pomocy społecznej lub mieszkańcowi domu;
  • osoba obowiązana do wnoszenia opłaty przedstawi wyrok sądu oddalający powództwo o alimenty na rzecz osoby kierowanej do domu pomocy społecznej lub mieszkańca domu;
  • osoba obowiązana do wnoszenia opłaty wykaże, w szczególności na podstawie dokumentów dołączonych do wniosku, rażące naruszenie przez osobę kierowaną do domu pomocy społecznej lub mieszkańca domu obowiązku alimentacyjnego lub innych obowiązków rodzinnych względem osoby obowiązanej do wnoszenia opłaty.
 3. Pracownik socjalny przeprowadzając rodzinny wywiad środowiskowy dokona oceny tych okoliczności, mając na względzie nie tylko słuszny interes osoby występującej z wnioskiem, lecz także interes społeczny.

Obligatoryjne zasady zwalniania z opłat za pobyt w domu pomocy społecznej:

 1. Na podstawie art. 64a ustawy o pomocy społecznej, osobę obowiązaną do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej zwalnia się całkowicie z tej opłaty na jej wniosek, pod warunkiem, że osoba ta przedstawi:
  • prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu rodzica władzy rodzicielskiej nad nią i  oświadczy, że władza rodzicielska nie została przywrócona;
  • albo prawomocne orzeczenie sądu o skazaniu tego mieszkańca za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego popełnione na szkodę osoby obowiązanej do wnoszenia opłaty, jej zstępnego, małoletniego lub pełnoletniego nieporadnego ze względu na wiek, stan psychiczny lub fizyczny rodzeństwa lub jej rodzica, chyba że skazanie uległo zatarciu

Domy Pomocy Społecznej funkcjonujące na terenie Gminy Miasta Radomia:

 • DPS Weterana Walki i Pracy, ul. Wyścigowa 16, 26 – 600 Radom, dla osób przewlekle somatycznie chorych i osób w podeszłym wieku tel. 48 360 - 45 - 86, koszt pobytu: 5809,10 zł miesięcznie

 • DPS Nad Potokiem im. Bohdany „Danuty” Kijewskie, ul. Struga 88, 26 – 600 Radom, dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz osób przewlekle psychicznie chorych, tel. 48 344 - 85 – 25, koszt pobytu: 5242,36 zł miesięcznie

 • DPS im. św. Kazimierza, ul. Garbarka 35, 26 – 600 Radom, dla osób przewlekle somatycznie chorych, tel. 48 369 – 93 – 79, koszt pobytu: 5942,68 zł miesięcznie

 • DPS ul. Z. Holszańskiej 13, 26 – 600 Radom, dla osób przewlekle psychicznie chorych, tel. 48 340- 42 - 20, koszt pobytu: 4858,90 zł miesięcznie.

Zgłoszenia należy kierować osobiście do Działu Usług Opiekuńczych i Pomocy Stacjonarnej ul. Limanowskiego 134 pok. nr 213, 215 lub telefonicznie pod nr tel. 48 360 83 14, 48 360 87 07. 

Wytworzył: Agnieszka Grudziecka
Opublikowal:
Data publikacji: 01-04-2022
Data modyfikacji: 01-04-2022
Ilość wyświetleń: 6392
Historia zmian
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ