Biuletyn Informacji Publicznej
     
Statystyka
Ilość odwiedzin: 72233
Aktualizacja: 22-10-2021
Usługi opiekuńcze i domy pomocy społecznej

DZIAŁ USŁUG OPIEKUŃCZYCH I POMOCY STACJONARNEJ

Do zadań Działu należy:

1. Prowadzenie postępowań administracyjnych, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych oraz wydawanie decyzji dotyczących przyznawania świadczeń w formie:
a) usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania,
b) specjalistycznych usług opiekuńczych w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
c) usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu przy ul. Wyścigowej 16,
d) kierowania i umieszczania w domach pomocy społecznej,
e) odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej,
f) kierowania do środowiskowych domów samopomocy,
g) kierowanie do Dziennego Domu "Senior +".
2. Prowadzenie postępowań administracyjnych, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i przyznawanie pomocy dla osób korzystających z usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz środowiskowego domu samopomocy w formie:
a) zasiłków pieniężnych,
b) posiłku.
3. Organizowanie i zapewnienie pomocy w formie usług opiekuńczych osobom tego pozbawionym w szczególności w zakresie:
a) zaspokojenia codziennych potrzeb życiowych,
b) opieki i pielęgnacji,
c) kontaktów z otoczeniem.
4. Zapewnienie pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających ze schorzeń lub niepełnosprawności w szczególności w zakresie:
a) rehabilitacji,
b) uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
c) zajęć rewalidacyjno - wychowawczych.
5. Sporządzanie bilansu potrzeb, analiz, sprawozdań, rozliczeń oraz nadzór nad prawidłową realizacją budżetu w zakresie wykonywanych zadań.

Przyznanie pomocy w formie usług opiekuńczych, skierowania do domu pomocy społecznej, skierowania do środowiskowego domu samopomocy, przyznania pomocy finansowej i posiłku poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o przyznanie świadczenia. Wywiad przeprowadza pracownik socjalny w celu ustalenia czy osoba spełnia warunki niezbędne do przyznania określonej formy pomocy.

USŁUGI OPIEKUŃCZE 

Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie wymagającej pomocy, która posiada rodzinę, ale rodzina takiej pomocy nie może zapewnić.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu przy ul. Wyścigowej 16, dla osób niebędących mieszkańcami Domu polegają na:
a) zapewnieniu udziału w zajęciach opiekuńczo - terapeutycznych w celu aktywizacji psychoruchowej,
b) usprawnieniu i rehabilitacji,
c) wykonaniu opatrunków zleconych przez lekarza,
d) pielęgnacji,
e) pomocy przy spożywaniu posiłków,
f) pomocy w utrzymaniu higieny osobistej,
g) podawaniu leków.

Usługi realizowane są przez 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze są odpłatne. Kwota odpłatności uzależniona jest od wysokości uzyskiwanych dochodów. Przyznanie pomocy następuje w formie decyzji administracyjnej.

Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez MOPS w Radomiu w ramach zadań własnych

Koszt 1 godziny usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w ramach zadań własnych od 1 kwietnia 2021 roku wynosi 28,77 zł.


Podstawa prawna: Uchwała Rady Miejskiej w Radomiu NR nr 647/13 z dnia 09.12.2013 r. zmieniona Uchwałą Rady Miejskiej Nr 76/2015 z dnia 23 lutego 2015r.oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu Nr XXIV/213/2019 z dnia 26.08.2019r.

 

Dochód na osobę – procent kwoty ustalonej zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość dochodu w zł netto dla osoby samotnie gospodarującej

Wysokość opłaty w procentach ustalona od ceny usługi dla osoby samotnie gospodarującej

Wysokość dochodu w zł netto dla osoby w rodzinie

Wysokość opłaty w procentach ustalona od ceny usługi dla osoby w rodzinie

do 100%

do 701,00

nieodpłatnie

do 528,00

nieodpłatnie

powyżej 100% do 130%

701,01 – 911,30

2 % - 0,58

528,01 – 686,40

3,5 % - 1,01

powyżej 130% do 160%

911,31 – 1121,60

4 % - 1,15

686,41 – 844,80

7 % - 2,01

powyżej 160% do 190%

1121,61 – 1331,90

7 % - 2,01

844,81 – 1003,20

11 % - 3,16

powyżej 190% do 220%

1331,91 – 1542,20

11 % - 3,16

1003,21 – 1161,60

15 % - 4,32

powyżej 220% do 240%

1542,21 – 1682,40

15 % - 4,32

1161,61 – 1267,20

20 % - 5,75

powyżej 240% do 260%

1682,41 – 1822,60

17 % - 4,89

1267,21 – 1372,80

25 % - 7,19

powyżej 260% do 270%

1822,61 – 1892,70

30 % - 8,63

1372,81 – 1425,60

35 % - 10,07

powyżej 270% do 280%

1892,71 – 1962,80

35 % - 10,07

1425,61 – 1478,40

40 % - 11,51

powyżej 280% do 290%

1962,81 – 2032,90

40 % - 11,51

1478,41 – 1531,20

45 % - 12,95

powyżej 290% do 310%

2032,91 – 2173,10

45 % - 12,95

1531,21 – 1636,80

50 % - 14,39

powyżej 310% do 330%

2173,11 – 2313,30

50 % - 14,39

1636,81 – 1742,40

70 % - 20,14

powyżej 330% do 350%

2313,31 – 2453,50

65 % - 18,70

1742,41 – 1848,00

80 % - 23,02

powyżej 350% do 400%

2453,51 – 2804,00

80 % - 23,02

1848,01 – 2112,00

90 % - 25,89

powyżej 400%

powyżej 2804,01

100 % - 28,77

powyżej 2112,01

100 % - 28,77

 

Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu, ul. Wyścigowa 16.

Koszt 1 godziny usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w Domu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy w Radomiu od 1 kwietnia 2021 roku wynosi 1,25 zł.

Podstawa prawna: Uchwała Rady Miejskiej w Radomiu Nr 647/13 z dnia 09.12.2013 r. zmieniona Uchwałą Rady Miejskiej Nr 76/2015 z dnia 23 lutego 2015r. oraz zmieniona Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV/213/2019 z dnia 26 sierpnia 2019r.

 

Dochód na osobę – procent kwoty ustalonej zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość dochodu w zł netto dla osoby samotnie gospodarującej

Wysokość opłaty w procentach ustalona od ceny usługi dla osoby samotnie gospodarującej

Wysokość dochodu w zł netto dla osoby w rodzinie

Wysokość opłaty w procentach ustalona od ceny usługi dla osoby w rodzinie

do 100%

do 701,00

nieodpłatnie

do 528,00

nieodpłatnie

powyżej 100% do 130%

701,01 – 911,30

2 % - 0,03

528,01 – 686,40

3,5 % - 0,04

powyżej 130% do 160%

911,31 – 1121,60

4 % - 0,05

686,41 – 844,80

7 % - 0,09

powyżej 160% do 190%

1121,61 – 1331,90

7 % - 0,09

844,81 – 1003,20

11 % - 0,14

powyżej 190% do 220%

1331,91 – 1542,20

11 % - 0,14

1003,21 – 1161,60

15 % - 0,19

powyżej 220% do 240%

1542,21 – 1682,40

15 % - 0,19

1161,61 – 1267,20

20 % - 0,25

powyżej 240% do 260%

1682,41 – 1822,60

17 % - 0,21

1267,21 – 1372,80

25 % - 0,31

powyżej 260% do 270%

1822,61 – 1892,70

30 % - 0,38

1372,81 – 1425,60

35 % - 0,44

powyżej 270% do 280%

1892,71 – 1962,80

35 % - 0,44

1425,61 – 1478,40

40 % - 0,50

powyżej 280% do 290%

1962,81 – 2032,90

40 % - 0,50

1478,41 – 1531,20

45 % - 0,56

powyżej 290% do 310%

2032,91 – 2173,10

45 % - 0,56

1531,21 – 1636,80

50 % - 0,63

powyżej 310% do 330%

2173,11 – 2313,30

50 % - 0,63

1636,81 – 1742,40

70 % - 0,88

powyżej 330% do 350%

2313,31 – 2453,50

65 % - 0,81

1742,41 – 1848,00

80 % - 1,00

powyżej 350% do 400%

2453,51 – 2804,00

80 % - 1,00

1848,01 – 2112,00

90 % - 1,13

powyżej 400%

powyżej 2804,01

100 % - 1,25

powyżej 2112,01

100 % - 1,25

 

 

Koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi od dnia 1 marca 2021 r. wynosi 34,40

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych ( Dz. U. z 2005r. nr 189 poz. 1598 z późn. zm ), Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu nr 7/2013r. z dnia 25 lutego 2013 roku, Zarządzenie nr 14/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu z dnia 18 lutego 2021roku.

Dochód określony jako procent kryterium
dochodowego

Dochód osoby samotnie
gospodarującej

Wysokość opłaty w procentach
ustalona od ceny usługi dla
osoby samotnie gospodarującej


Dochód przypadający na osobę w rodzinie

Wysokość opłaty w procentach
ustalona od ceny usługi dla
osoby w rodzinie

do 634,00 zł = 100 %

do 701,00

nieodpłatnie

do 528,00

nieodpłatnie

powyżej 100 % do 132,5 %

701,01 – 928,83

1,5 % - 0,52

528,01 – 699,60

3,5 % - 1,20

powyżej 132,5 % do 165 %

928,84 – 1156,65

3 % - 1,03

699,61 – 871,20

7 % - 2,41

powyżej 165 % do 187,5 %

1156,66 – 1314,38

5 % - 1,72

871,21 – 990,00

11 % - 3,78

powyżej 187,5 % do 220 %

1314,39 – 1542,20

7 % - 2,41

990,01 – 1161,60

15 % - 5,16

powyżej 220 % do 237,5 %

1542,21 – 1664,88

11 % - 3,78

1161,61 – 1254,00

20 % - 6,88

powyżej 237,5 % do 255 %

1664,89 – 1787,55

15 % - 5,16

1254,01 – 1346,40

25 % - 8,60

powyżej 255 % do 265 %

1787,56 – 1857,65

22,5 % - 7,74

1346,41 – 1399,20

32,5 % - 11,18

powyżej 265 % do 275 %

1857,66 – 1927,75

30 % - 10,32

1399,21 – 1452,00

40 % - 13,76

powyżej 275 % do 282,5 %

1927,76 – 1980,33

45 % - 15,48

1452,01 – 1491,60

55 % - 18,92

powyżej 282,5 % do 290 %

1980,34 – 2032,90

60 % - 20,64

1491,61 – 1531,20

70 % - 24,08

powyżej 290 % do 310 %

2032,91 – 2173,10

75 % - 25,80

1531,21 – 1636,80

85 % - 29,24

powyżej 310 % do 330 %

2173,11 – 2313,30

90 % - 30,96

1636,81 – 1742,40

100 % - 34,40

powyżej 330 %

Powyżej 2313,31

100 % - 34,40

Powyżej 1742,41

100 % - 34,40

 

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Wymagane dokumenty:
1. pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej,
2. rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania, zawierający w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę.
3. decyzja o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego oraz pisemną zgodę osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego na ponoszenie opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej,
4. decyzja organu emerytalno - rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemną zgoda na ponoszenie opłaty i na jej potrącanie przez organ emerytalno - rentowy,
5. oświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka, zstępnych, wstępnych zobowiązanych do ponoszenia opłaty, dochodu osoby małoletniej, w przypadku gdy opłatę będzie ponosił przedstawiciel ustawowy,
6. zaświadczenie o korzystaniu z uprawnień dla kombatantów oraz niektórych osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
7. postanowienie sądu opiekuńczego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na skierowanie do domu pomocy społecznej - w przypadku osób ubezwłasnowolnionych całkowicie oraz małoletnich.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

  • mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
  • małżonek, zstępni (dorosłe dzieci i wnuki) przed wstępnymi (rodzice),
  • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej
    - przy czym małżonek, zstępni przed wstępnymi i gmina nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:
1. mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70 % tego dochodu;
2. małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej:
a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (2103,00 zł), jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % tego kryterium,
b)w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (1584,00 zł), z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
3. gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.

Osoby wnoszące opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej można zwolnić, na ich wniosek, częściowo lub całkowicie z tej opłaty, w szczególności jeżeli:
1. wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce;
2. występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych;
3. małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia;
4. osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko;

5. osoba obowiązana do wnoszenia opłaty lub jej rodzic przebywała w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo - wychowawczej, na podstawie orzeczenia sądu o ograniczeniu władzy rodzicielskiej osobie kierowanej do domu pomocy społecznej lub mieszkańcowi domu;

6. osoba obowiązana do wnoszenia opłaty przedstawi prawomocny wyrok sądu oddalający powództwo o alimenty na rzecz osoby kierowanej do domu pomocy społecznej lub mieszkańca domu.

Osobę zobowiązaną do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej zwalnia się całkowicie z tej opłaty na jej wniosek pod warunkiem, iż przedstawi prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu rodzica władzy rodzicielskiej nad tą osobą i oświadczy, że władza rodzicielska nie została przywrócona.

Członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1255 oraz z 2017 r., poz. 456 i 1386), obowiązanych do wnoszenia opłaty za swój pobyt w domu pomocy społecznej można zwolnić, na ich wniosek albo z urzędu, całkowicie lub częściowo z opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej. Przy podejmowaniu decyzji o całkowitym albo częściowym zwolnieniu członka Korpusu Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej z opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej albo o odmowie zwolnienia organ bierze pod uwagę możliwości i sytuację finansową gminy.

Na terenie Radomia funkcjonują 4 domu pomocy społecznej:

1. Dom Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany "Danuty" Kijewskiej, ul. Struga 88 - przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz osób przewlekle psychicznie chorych, tel. 48 344 85 25.
Średni miesięczny koszt utrzymania wynosi 4634,08 zł;

2. Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy, ul. Wyścigowa 16 - przeznaczony dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle somatycznie chorych, tel. 48 360 45 86.
Średni miesięczny koszt utrzymania wynosi 4966,96 zł;

3. Dom Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza, ul. Garbarska 35 - przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych, tel. 48 369 93 79.
Średni miesięczny koszt utrzymania wynosi  5368,67 zł;

4. Dom Pomocy Społecznej, ul. Zofii Holszańskiej 13 - przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych, tel. 48 340 42 20.
Średni miesięczny koszt utrzymania wynosi 4558,95 zł;

Zgłoszenia należy kierować osobiście do Działu Usług Opiekuńczych i Pomocy Stacjonarnej ul. Limanowskiego 134 pok. nr 213, 215 lub telefonicznie pod nr 48 360 83 14, 48 360 87 07. 

ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY

1. Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnych intelektualnie, ul. Dzierzkowska 9, tel. 48 360 19 24.

2. Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, ul. Sobótki 5, tel. 48 360 35 02.

Zajęcia odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku przez 8 godzin.

Wymagane dokumenty:
1. podanie o przyjęcie do Środowiskowego Domu Samopomocy - podpisane przez osobę zainteresowaną/ jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego (druk ustalony);
2. zaświadczenie lekarza psychiatry lub lekarza neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych;
3. zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach Domu;
4. zaświadczenie o dochodach osoby/rodziny z miesiąca poprzedzającego datę złożenia podania o przyjęcie do ŚDS;

5. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub KRUS.
6. pobyt i uczestnictwo w zajęciach organizowanych w ŚDS w Radomiu jest nieodpłatne.


Decyzja o skierowaniu do ŚDS wydawana jest po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Zgłoszenia należy kierować osobiście do Działu Usług Opiekuńczych i Pomocy Stacjonarnej ul. Limanowskiego 134 pok. nr 213, 215 lub telefonicznie pod nr 48 360 83 14, 48 360 87 07.

DZIENNY DOM "SENIOR +", ul. Rwańska 7, tel. 48 386 99 98.

Wymagane dokumenty:
1. formularz zgłoszeniowy - dokument w oparciu, o który prowadzony jest proces rekrutacji /druk ustalony/,
2. deklaracja uczestnictwa - dokument podpisany po ostatecznej kwalifikacji, w którym zamieszczone jest zobowiązanie do ponoszenia należnych comiesięcznych opłat /druk ustalony/,
3. oświadczenie osoby o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych /druk ustalony/.

Powyższe dokumenty należy złożyć w siedzibie Domu przy u. Rwańskiej 7 w Radomiu.

Po wstępnych uzgodnieniach dokumenty zostają przekazane do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i wydania decyzji administracyjnej.

Odpłatność za pobyt w Dziennym Domu "Senior +" obejmującą korzystanie z miejsca pobytu wraz z wyżywieniem oraz usługi świadczone przez Dom określa poniższa tabela:

Tabela opłat za pobyt w Dziennym Domu „Senior + ” w Radomiu, ul. Rwańska 7

obowiązująca od 01.07.2019r.

 Podstawa prawna: Uchwała Nr XVIII/168/2019 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w Dziennym Domu „Senior +” w Radomiu ul. Rwańska 7
oraz w Dziennym Domu Pomocy w Radomiu przy ul. Wyścigowej 16.

 

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1508 z późn. zm.) wyrażony w %

Dochód osoby samotnie
gospodarującej

701,00 zł

Kwota odpłatności dla osób samotnie gospodarujących

Dochód na osobę
w rodzinie

528,00 zł

Kwota odpłatności dla
osoby w rodzinie

Do 100%

Do 701,00 zł

Nieodpłatnie

Do 528,00 zł

Nieodpłatnie

Powyżej 100% do 150%

701,01 – 1.051,50

175,00 zł

528,01 – 792,00

200,00 zł

Powyżej 150% do 200%

1.051,51 – 1.402,00

200,00 zł

792,01 – 1.056,00

230,00 zł

Powyżej 200% do 250%

1.402,01 – 1.752,50

230,00 zł

1.056,01 – 1.320,00

255,00 zł

Powyżej 250% do 300%

1.752,51 – 2.103,00

255,00 zł

1.320,01 – 1.584,00

285,00 zł

Powyżej 300% do 350%

2.103,01 – 2.453,50

285,00 zł

1.584,01 – 1.848,00

315,00 zł

Powyżej 350%

Powyżej 2.453,51 -

315,00 zł

Powyżej 1.848,01 -

350,00 zł

Wytworzył: Agnieszka Grudziecka
Opublikowal:
Data publikacji: 09-09-2021
Data modyfikacji: 09-09-2021
Ilość wyświetleń: 5971
Historia zmian
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ