Biuletyn Informacji Publicznej
     
Statystyka
Ilość odwiedzin: 74506
Aktualizacja: 09-08-2022
Deklaracja dostępności

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.bip.mops.radom.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2011-12-14

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-23

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Nie wszystkie aktywne elementy są dostępne za pomocą klawiatury

 • Na stronie jest pułapka klawiaturowa

 • Brak informacji o błędzie w formularzu

 • Brak informacji o otwarciu nowego okna/zakładki

 • Mapa strony jest nieaktualna

 • Brak wyszukiwarki

 • Linki prowadzące do dokumentów nie zawierają w swojej treści wymaganych informacji

 • Brak alternatywnego rozwiązania powodującego pełną dostępność elementów związanych z CAPTCHA

 • Brak prawidłowego wyróżnienia linków

 • Tytuły stron nie mają poprawnej struktury

 • Na stronie znajdują się puste linki

 • Nie została zachowana dostępność dokumentów do pobrania

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze skrótów klawiaturowych:

 • alt+shift+l większa czcionka

 • alt+shift+d domyślna czcionka

 • alt+shift+s mniejsza czcionka

 • alt+shift+c kontrast

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Rafałem Szmitem, koordynatorem ds. dostępności cyfrowej, e-mail: , tel. 48 360 89 84.

W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,

 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz

 • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Ośrodek zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Ośrodek zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Ośrodek odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, do zadań koordynatora ds. dostępności należy: 

 • Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu;

 • Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu;

 • Monitorowanie działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Justyna Piątek - Koordynator Zespołu do spraw dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno - komunikacujnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu

tel. 48 360 10 94

e-mail:

Mariusz Różowicz - Koordynator  do spraw dostępności cyfrowej

tel. 48 360 89 84

e-mail:

Grzegorz Szałas - Koordynator do spraw dostępności architektonicznej

tel. 48 360 87 03

 

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020 - 2021

Zarządzenie Nr 45/2020 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu z dn. 22 grudnia 2020 roku

Zarządzenie Nr 2105/2020 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 grudnia 2020 roku

Zarządzenie Nr 25/2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu z dnia 15 czerwca 2021 roku

 

Dostępność architektoniczna

1. Budynek: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Limanowskiego 134

 • budynek jest dostosowany dla osób poruszających się na wózku,

 • w budynku znajduje się winda,

 • 1 toaleta na parterze dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • przed budynkiem znajdują się 3 miejsca dla osób z niepełnosprawnością,

 • w budynku można skorzystać z usług tłumacza migowego online,

 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

2. Budynek: Zespół Pracy Socjalnej nr 1, ul. Struga 57a

 • recepcja zlokalizowana jest na 1 piętrze,

 • budynek nie jest dostosowany dla osób poruszających się na wózku,

 • w budynku nie ma windy,

 • nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością,

 • po wcześniejszym umówieniu można skorzystać z usług tłumacza migowego online,

 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

3. Budynek: Zespół Pracy Socjalnej nr 2 i 3, ul. Dzierzkowska 9

 • recepcje zlokalizowane są na parterze,

 • budynek nie jest dostosowany dla osób poruszających się na wózku,

 • nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością,

 • po wcześniejszym umówieniu można skorzystać z usług tłumacza migowego online,

 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

4. Budynek: Zespół Pracy Socjalnej nr 4 i 6, ul. Grabowa 17

 • recepcje zlokalizowane są na 1 piętrze,

 • pomieszczenia Zespołu nie są dostosowane dla osób poruszających się na wózku,

 • w budynku nie ma windy,

 • na parterze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • przed budynkiem wyznaczone jest 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością,

 • po wcześniejszym umówieniu można skorzystać z usług tłumacza migowego online,

 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

5. Budynek: Zespół Pracy Socjalnej nr 5, ul. Królowej Jadwigi 15

 • recepcja znajduje się na parterze budynku,

 • budynek nie jest dostosowany dla osób poruszających się na wózku,

 • nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością,

 • po wcześniejszym umówieniu można skorzystać z usług tłumacza migowego online,

 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6.  Budynek: Zespół Pracy Socjalnej nr 7, ul. Wyścigowa 16

 • recepcja znajduje się na parterze budynku,

 • budynek jest dostosowany dla osób poruszających się na wózku,

 • nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • ok. 100 m od budynku wyznaczone są 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością,

 • po wcześniejszym umówieniu można skorzystać z usług tłumacza migowego online,

 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

7. Budynek: Zespół Pracy Socjalnej nr 8, ul. Główna 10

 • recepcja znajduje się na parterze budynku,

 • budynek nie jest dostosowany dla osób poruszających się na wózku,

 • nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością,

 • po wcześniejszym umówieniu można skorzystać z usług tłumacza migowego online,

 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

8. Budynek: Zespół Pracy Socjalnej nr 9, ul. Kalińska 6/6a

 • recepcja znajduje się na parterze budynku,

 • budynek nie jest dostosowany dla osób poruszających się na wózku,

 • nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością,

 • po wcześniejszym umówieniu można skorzystać z usług tłumacza migowego online,

 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

9. Budynek: Schronisko dla bezdomnych, ul. Słowackiego 188

 • Schronisko dla bezdomnych przeznaczone jest dla zdrowych, zdolnych do samodzielnego funkcjonowanie mężczyzn,

 • recepcja znajduje się na parterze budynku,

 • budynek nie jest dostosowany dla osób poruszających się na wózku,

 • nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością,

 • po wcześniejszym umówieniu można skorzystać z usług tłumacza migowego online,

 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

10. Budynek: Centrum Wolanowska, ul. Wolanowska 75

 • pomieszczenia Centrum znajdują się na parterze budynku,

 • budynek nie jest dostosowany dla osób poruszających się na wózku,

 • nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością,

 • po wcześniejszym umówieniu można skorzystać z usług tłumacza migowego online,

 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

11. Budynek: Klub Senior, ul. Sienkiewicza 14

 • pomieszczenia Klubu znajdują się na 1 piętrze budynku,

 • budynek nie jest dostosowany dla osób poruszających się na wózku,

 • w budynku nie ma windy,

 • nie ma toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością,

 • po wcześniejszym umówieniu można skorzystać z usług tłumacza migowego online,

 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

12. Budynek: Zespół ds. przeciwdziałania przemocy, ul. Grabowa 17

 • pomieszczenia Zespołu znajdują się na parterze budynku,

 • budynek jest dostosowany dla osób poruszających się na wózku,

 • w budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • przed budynkiem wyznaczone jest 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością,

 • po wcześniejszym umówieniu można skorzystać z usług tłumacza migowego online,

 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

13. Miejski Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności, ul. Grabowa 17

 • recepcja znajduje się na parterze budynku,

 • budynek jest dostosowany dla osób poruszających się na wózku,

 • w budynku znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • przed budynkiem wyznaczone jest 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością,

 • po wcześniejszym umówieniu można skorzystać z usług tłumacza migowego online,

 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Wytworzył: Justyna Piątek
Opublikowal: Justyna Piątek
Data publikacji: 30-05-2022
Data modyfikacji: 30-05-2022
Ilość wyświetleń: 829
Historia zmian
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ