Biuletyn Informacji Publicznej
     
Statystyka
Ilość odwiedzin: 62711
Aktualizacja: 22-03-2019
Stypendia i zasiłki szkolne

INFORMACJA O WARUNKACH UDZIELANIA POMOCY W FORMIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.), oraz Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Radomia (Uchwała Rady Miejskiej w Radomiu nr 284/2012 z dnia 27 lutego 2012 r. - t. j. Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2018 r., poz. 6486):

 1. Wniosek o przyznanie pomocy w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019 należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu ul. Limanowskiego 134 lub przesłać go za pośrednictwem poczty. Druk wniosku dostępny będzie w MOPS w Radomiu ul. Limanowskiego 134 oraz na stronie www.bip.mops.radom.pl od 31 lipca 2018 r.

 2. Uczniowie pełnoletni winni sami składać wnioski o przyznanie stypendium lub udzielić rodzicowi (opiekunowi) pisemnego upoważnienia do złożenia wniosku, reprezentowania w postępowaniu i pobierania przyznanego świadczenia. Wniosek taki winien być złożony na odrębnym druku, niezależnie od wniosku złożonego na uczniów niepełnoletnich.

 3. Wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów można składać od 01.08.2018 r. do 15.09.2018 r. Dzień 15.09.2018 r. jest ustawowo ostatecznym terminem do składania wniosków. Wniosek może zostać przyjęty po tym terminie wyłącznie w przypadku gdy Wnioskodawca uprawdopodobni, że nastąpiło to w wyniku wystąpienia szczególnych okoliczności, np. takich jak: śmierć wspólnie zamieszkującego i wspólnie gospodarującego członka rodziny, utrata zatrudnienia przez rodzica lub opiekuna ucznia, ciężki wypadek lub nagła choroba ucznia, długotrwała choroba rodzica lub opiekuna ucznia, klęska żywiołowa, itp. Brak wystąpienia tego typu przesłanki skutkować będzie w przypadku wniosków złożonych po terminie odmową przyznania stypendium szkolnego.

  Wnioski o przyznanie stypendium dla słuchaczy kolegiów można składać od 01.08.2018 r. do 15.10.2018 r. Dzień 15.10.2018 r. jest ustawowo ostatecznym terminem do składania wniosków. Przyjęcie wniosku po terminie może nastąpić na warunkach określonych powyżej.

 4. Stypendia szkolne przysługują:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych: podstawowej, gimnazjalnej, ponadgimnazjalnej, policealnej - do czasu ukończenia kształcenia , nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

 • uczniom szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkoły publicznej – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, tj. do ukończenia 18 roku życia,

 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki tj. do ukończenia 18 roku życia,

 •  słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,

 1. Stypendium szkolne nie przysługuje:

  - uczniom klas zerowych,

  - uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Miasta Radomia.

  STYPENDIUM SZKOLNE

podstawa prawna art. 90d ustawy o systemie oświaty

 1. Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, a w szczególności z rodzin:

  - w których występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność lub brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, oraz gdzie występuje alkoholizm lub narkomania, a także w rodzinach niepełnych lub w których wystąpiło zdarzenie losowe.

 2. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się
  o stypendium szkolne nie może być większa niż 514 zł netto.

 3. Zgodnie z ustawą i regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Radomia stypendium szkolne udziela się w formie:

  1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,
  w tym wyrównawczych, niewykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą m.in. takich jak:

  · zajęcia z języka obcego

  · zajęcia plastyczne

  · zajęcia muzyczne

  · inne zajęcia edukacyjne realizowane poza szkołą – w tym zajęcia sportowe.

  - częściowego lub całkowitego pokrycia kosztów udziału w zorganizowanych przez szkołę lub kolegium wycieczkach szkolnych lub innych wyjazdach związanych z procesem edukacyjnym.

  2) Pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym m.in. takiej jak:

  - podręczników szkolnych,

  - książek i wydawnictw służących uzupełnieniu lub poszerzeniu wiedzy ucznia,

  - tornistrów, plecaków i toreb szkolnych, przyborów szkolnych, zeszytów i innego wyposażenie szkolnego,

  - stroju gimnastycznego, butów sportowych oraz dresów,

  - komputera i oprogramowania,

  - sprzętu muzycznego,

  - abonamentu internetowego,

  - mebli edukacyjnych ( np. biurko, krzesło, lampka na biurko),

  - okularów korekcyjnych,

  - innych pomocy naukowych służących celom edukacyjnym.

  3) W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów stypendium może być przeznaczone na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych
  z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (bilety miesięczne, zakwaterowanie)

  4) stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach wymienionych powyżej nie jest możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów udzielenie stypendium w formach wymienionych powyżej nie jest celowe

 4. Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty zasiłku rodzinnego
  i nie może przekraczać miesięcznie 200% kwoty tego zasiłku.

- dochód na na osobę w rodzinie ucznia wynosi powyżej 70% do 100% kryterium dochodowego – wysokość stypendium szkolnego może wynosić od 80% do 110% kwoty zasiłku rodzinnego,

  - dochód na na osobę w rodzinie ucznia wynosi od 40% do 70% kryterium dochodowego – wysokość stypendium szkolnego może wynosić od 111% do 150% kwoty zasiłku rodzinnego,

  - dochód na na osobę w rodzinie ucznia wynosi poniżej 40% kryterium dochodowego – wysokość stypendium szkolnego może wynosić od 151% do 200% kwoty zasiłku rodzinnego,

 1. Stypendium szkolne przyznaje się na okres maksymalnie 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych na okres maksymalnie
  9 miesięcy w danym roku szkolnym.

 2. Stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo.  DOKUMENTOWANIE WYDATKÓW

 1. Zgodnie z § 5 ust. 1a Regulaminu w przypadku przyznania stypendium szkolnego w formie rzeczowej wnioskodawca jest zobowiązany do przedłożenia imiennych rachunków (faktur) lub innych dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne. Wypłata przyznanego stypendium następuje do wysokości udokumentowanych wydatków poniesionych na cele edukacyjne (§ 5 ust. 1b Regulaminu).

 2. W przypadku udzielenia stypendium szkolnego w formie świadczenia pieniężnego wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o tym, ze wypłacona kwota zostanie wydatkowana na cele edukacyjne, a po wypłaceniu stypendium przedstawi imienne rachunki (faktury) lub inne dokumenty potwierdzające wydatkowanie go na cele edukacyjne (§ 5 ust. 3 Regulaminu).

Powyższe wydatki na rok szkolny 2018/2019 nie mogą być dokonane przed 01/07/2018 r.

WSTRZYMANIE STYPENDIUM

Stypendium może być wstrzymane lub cofnięte jeżeli osoba nie dokonała rozliczenia, że wydatkowała je na cele edukacyjne zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Radomia

Rodzice/ opiekunowie prawni ucznia otrzymującego stypendium szkolne lub pełnoletni uczeń są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.POUCZENIE O SPOSOBIE WYPEŁNIENIA FORMULARZA WNIOSKU I WYMAGANYCH ZAŁĄCZNIKÓW

Zgodnie z § 12 pkt 1 i 2 Regulaminu do wniosku o przyznanie stypendium załącza się dokumenty umożliwiające określenie miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie oraz dokumenty stwierdzające okoliczności, o których mowa w § 8 pkt 2 Regulaminu (tj: bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, wilodzietności, braku umiejętności wypłeniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu lub narkomanii, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe).

1) Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w celu udokumentowania sytuacji dochodowej rodziny ucznia do wniosku należy dołączyć:

a) zaświadczenie od pracodawcy o dochodzie pracownika za dany miesiąc – z wyszczególnieniem wszystkich składników wynagrodzenia – niezależnie od rodzaju umowy o zatrudnieniu

b) w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, opodatkowanej na zasadach ogólnych – zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy, zawierającego informację o wysokości:

- przychodu;

- kosztów uzyskania przychodu;

- różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;

- dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadkach, o których mowa w ust. 6;

- odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;

- należnego podatku;

- odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

c) w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym – za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby. Ponadto należy przedłożyć zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o formie opodatkowania oraz dowód opłacenia składki w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,

d) w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego – zaświadczenie o ilości ha przeliczeniowych, wystawione przez właściwy Urząd Gminy, aktualne w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku lub aktualna decyzja podatkowa,

e) kopia aktualnej decyzji ZUS, KRUS itp. ustalająca prawo do emerytury, renty lub innych świadczeń,

f) inne dokumenty poświadczające uzyskane dochody, np. umowa wynajmu, dzierżawy itp.

g) w przypadku gdy jeden z członków rodziny studiuje i otrzymuje stypendium – aktualne zaświadczenie z uczelni o jego wysokości,

h) kopię wyroku zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie wraz z kopią dokumentu poświadczającego ich faktyczną zapłatę,

2) w celu udokumentowania występowania w rodzinie ucznia jednej z okoliczności o których mowa w § 8 pkt 2 Regulaminu do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

a) w przypadku niepełności rodziny: kopię wyroku orzekającego separację lub rozwód,

b) w przypadku niepełnosprawności: kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, kopię orzeczenia o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, a w przypadku osób będących rolnikami – orzeczenie o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym

c) w przypadku ciężkiej lub długotrwałej choroby: zaświadczenie od lekarza o stanie zdrowia

d) w przypadku braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych: wyrok sądu o ograniczeniu praw rodzicielskich lub opinia lub zaświadczenie kuratora sądowego

f) w przypadku alkoholizmu: zaświadczenie zakładu leczenia odwykowego, bądź innego zakładu opieki zdrowotnej o prowadzeniu leczenia odwykowego lub inne dokumenty potwierdzające występowanie w rodzinie alkoholizmu

g) w przypadku narkomanii: zaświadczenie uprawnionego lekarza lub ZOZ o prowadzonym leczeniu bądź rehabilitacji osoby uzależnionej

h) w przypadku zdarzenia losowego: wszelkie dokumenty potwierdzające jego wystąpienie, np: zaświadczenia lekarskie, karty leczenia szpitalnego (w przypadku choroby nagłych wypadków), akt zgonu (w przypadku śmierci członka rodziny ucznia), zaświadczenie ze Straży Pożarnej o wystąpieniu pożaru, zaświadczenie z Policji o kradzieży itp.  

 

ZASIŁEK SZKOLNY

podstawa prawna art. 90e ustawy o systemie oświaty

zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (tj. Dz. U. Z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.), oraz Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Radomia (Uchwała Rady Miejskiej w Radomiu nr 284/2012 z dnia 27 lutego 2012 r. z późn. zm.)

1. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi/uczniom znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, którym w szczególności może być:

- brak środków do życia w związku z utratą pracy rodziców/ opiekunów prawnych,

- śmierć członka rodziny wspólnie zamieszkującego i gospodarującego,

- kradzież w mieszkaniu ucznia,

- pożar lub zalanie mieszkania,

- nagła choroba ucznia

- inne nagłe okoliczności losowe, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia.

2. O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

3. O zasiłek szkolny można się ubiegać dwukrotnie w ciągu roku szkolnego.

4. Wnioskodawca składając wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego winien do niego dołączyć oświadczenia, zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego, oraz wskazujące, że wystąpienie tego zdarzenia miało wpływ na pogorszenie się sytuacji materialnej ucznia/uczniów.

Dokumentami potwierdzającymi wystąpienie zdarzenia losowego mogą być: świadectwa pracy (w przypadku utraty zatrudnienia), zaświadczenia lekarskie, karty leczenia szpitalnego (w przypadku choroby), akt zgonu (w przypadku śmierci członka rodziny wspólnie zamieszkującego i gospodarującego), zaświadczenie ze Straży Pożarnej o wystąpieniu pożaru, zaświadczenie z Policji o kradzieży itp.

Dokumentami potwierdzającymi, że wystąpienie zdarzenia losowego miało wpływ na pogorszenie się sytuacji materialnej ucznia/uczniów mogą być: oświadczenia o dochodach rodziny ucznia w okresie poprzedzającym wystąpienie zdarzenia oraz w okresie po jego wystąpieniu (w przypadku utraty zatrudnienia, zgonu członka rodziny), faktury i rachunki za leki i leczenie itp.

Wniosek o przyznanie pomocy w formie zasiłku szkolnego należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu ul. Limanowskiego 134 lub przesłać go za pośrednictwem poczty. Druk wniosku dostępny będzie w MOPS w Radomiu ul. Limanowskiego 134 oraz na stronie www.bip.mops.radom.pl

Uczniowie pełnoletni winni sami składać wnioski o przyznanie zasiłku lub udzielić rodzicowi (opiekunowi) pisemnego upoważnienia do złożenia wniosku, reprezentowania w postępowaniu i pobierania przyznanego świadczenia. Wniosek taki winien być złożony na odrębnym druku, niezależnie od wniosku złożonego na uczniów niepełnoletnich.

5. Zasiłek szkolny nie przysługuje:

  - uczniom klas zerowych,

  - uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Miasta Radomia.

Szczegółowe informacje i wnioski są dostępne na stronie www.bip.mops.radom.pl

Wytworzył: Paweł Krzesicki
Opublikowal: Magdalena Kwietniewska
Data publikacji: 31-07-2018
Data modyfikacji: 31-07-2018
Ilość wyświetleń: 1749
Historia zmian
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ