Biuletyn Informacji Publicznej
     
Statystyka
Ilość odwiedzin: 74506
Aktualizacja: 09-08-2022
Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Ogólne zasady realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej realizowane przez Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu

Poniższe zadania są realizowane zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1172 z późń. zm./. Rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych zmierzających do osiągnięcia przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy.


Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym, co oznacza przygotowanie do aktywnego pełnienia różnorodnych ról społecznych oraz pokonywania barier utrudniających włączenie się w życie społeczne, w szczególności psychologicznych, architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.

W zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje zadania ustawowe poprzez:


· finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych

Kierownik powiatowego urzędu pracy inicjuje i organizuje szkolenie dla bezrobotnych osób niepełnosprawnych lub innych osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu, a zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy, w celu zwiększenia ich szans na uzyskanie zatrudnienia, podwyższenia dotychczasowych kwalifikacji zawodowych lub zwiększenia aktywności zawodowej, a w szczególności w razie:

    braku kwalifikacji zawodowych,

    konieczności zmiany kwalifikacji w związku z brakiem propozycji odpowiedniego zatrudnienia,

    utraty zdolności do pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie.

    Koszt szkolenia nie może przekroczyć dziesięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Szkolenie trwa nie dłużej niż 36 miesięcy.


    · zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu

    Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu ma prawo korzystać z usług lub instrumentów rynku pracy na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy


    · środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

    Osoba niepełnosprawna, może otrzymać ze środków Funduszu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w wysokości określonej w umowie zawartej ze starostą, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, jeżeli nie otrzymała środków publicznych na ten cel. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie stosownego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.


    · dofinansowanie do oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych na kontynuację działalności gospodarczej lub rolniczej

    Osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarcza albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne może otrzymać ze środków PFRON dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie tej działalności, jeżeli osoba niepełnosprawna nie korzystała z pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej lub taka pożyczka została spłacona albo w całości umorzona.

    · zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy

    O zwrot kosztów ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, może ubiegać się pracodawca, który zatrudni przez okres co najmniej 36 miesięcy osoby niepełnosprawne bezrobotne lub poszukujące pracy i niepozostające w zatrudnieniu, skierowane do pracy przez powiatowy urząd pracy. Zwrot kosztów nie może przekraczać piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia za każde przystosowane stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej


    W zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje zadania ustawowe poprzez:


    · dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych

    Turnus rehabilitacyjny oznacza formę aktywnej rehabilitacji, połączoną z elementami wypoczynku mającą na celu przede wszystkim ogólną poprawę sprawności, wyrobienie zaradności, pobudzenie i rozwijanie zainteresowań osób niepełnosprawnych. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie stosownego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.

    · dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

    O dofinansowanie ze środków Funduszu organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli prowadzą działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat, udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub z innych źródeł w wysokości nie objętej dofinansowaniem. Wysokość dofinansowania wynosi 60% przedsięwzięcia.


    · dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów

    O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, których dochód nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia we wspólnym gospodarstwie domowym, a w przypadku osoby samotnej 65% przeciętnego wynagrodzenia. Dofinansowanie wynosi do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany oraz do 150% sumy kwoty limitu wyznaczonego przez narodowy fundusz zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż aktualny limit. Dofinansowanie w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 60% kosztów, nie więcej niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie stosownego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.


    · dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

    O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znaczny sposób ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem. Na likwidacje barier architektonicznych;

    - osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują.

    Na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych:


    - jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych wynosi 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest złożenie stosownego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.


    · zobowiązania dotyczące dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej

    Warsztat terapii zajęciowej oznacza wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę, stwarzającą osobom niepełnosprawnym możliwość udziału w rehabilitacji społecznej i zawodowej poprzez terapię zajęciową. Celem działania warsztatu jest rehabilitacja zmierzająca do wszechstronnego rozwoju każdego uczestnika, poprawy zaradności osobistej, sprawności psychofizycznych oraz przystosowania do życia w społeczeństwie.

    Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie stosownego wniosku z załącznikami: tj. zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym, że wnioskowany sprzęt jest wskazany do rehabilitacji w warunkach domowych oraz kopią orzeczenia o niepełnosprawności.

    Wnioski o powyższe dofinansowanie można składać w siedzibie MOPS ul. Limanowskiego 134 w Dziale Obsługi Mieszkańców na parterze.

Wytworzył: Wojciech Dusza
Opublikowal: Justyna Piątek
Data publikacji: 10-01-2020
Data modyfikacji: 10-01-2020
Ilość wyświetleń: 7147
Historia zmian
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ