Biuletyn Informacji Publicznej
     
Statystyka
Ilość odwiedzin: 74506
Aktualizacja: 09-08-2022
Udostępnianie informacji publicznej

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ NIEZAMIESZCZONEJ W BIP

Informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w serwisie internetowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej pod adresem www.mops.radom.pl oraz w BIP, a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są każdemu, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona niezwłocznie, obowiązuje wniosek.

Wzór wniosku

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Dostęp ten jest bezpłatny, z zastrzeżeniem, że jeśli podmiot który udostępnia informację może ponieść jakieś koszty związane z formą udostępnienia informacji bądź z jej przekształceniem, może żądać od wnioskodawcy opłaty równej kosztom tej operacji.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Limanowskiego 134, 26-600 Radom.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.


Wytworzył: Sylwia Kwapisz
Opublikowal:
Data publikacji: 10-01-2020
Data modyfikacji: 10-01-2020
Ilość wyświetleń: 4711
Historia zmian
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ