Biuletyn Informacji Publicznej
     
Statystyka
Ilość odwiedzin: 62711
Aktualizacja: 22-03-2019
Akty Prawne

Pełny tekst aktów prawnych do pobrania na stronach:

www.isip.sejm.gov.pl  

http://dziennikustaw.gov.pl

http://www.monitorpolski.gov.pl/

http://bip.radom.pl/ra/rada-miejska/uchwaly

http://bip.radom.pl/ra/wladze-miasta/zarzadzenia-prezydenta


I. Pomoc społeczna

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 930),

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1058),

3.
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego,  


4. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.),

5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom (Dz.U. z 2015 r., poz. 515),

6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2012 r., poz. 964),

7. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (t.j. M.P. z 2015 r., poz. 821),

8. Ustawa  z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 575),

9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1720),

10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 274, poz. 1620),

11. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo – finansowych z wykonywania zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r., poz. 213),

12. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz.U. z 2012 r., poz. 305),

13. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz.U. z 2011 r. Nr 272, poz. 1608),

14. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.).


II. Świadczenia rodzinne i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

Świadczenia rodzinne

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r . o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.z 2018 roku, poz.2220)

2. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.2092),

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 roku w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2015 r. poz.1238).

4. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Poltyki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz.U. z 2017 r., poz.1466).

5. Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. z 2017 r., poz.1428).

6. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz.U. z 2010 r. Nr 183, poz. 1234).

7. Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2016 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Monitor Polski poz.766).

8. Kodeks postępowania administracyjnego - (Dz.U. z 2018 poz.2096 z późn.zm.)

9. Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości dochodu za rok 2017 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Monitor Polski poz. 721).

10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. poz. 1497).


Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

1. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 554 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.07.2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (dz.U. z 2017 r., poz.1467).

3. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.09.2017 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo - finansowych z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2017 r., poz. 1812).

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego (Dz.U. z 2011 r. Nr 73, poz. 395),

5. Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09.07.2018 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2017 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczłtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Monitor Polski poz.721)

6. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.).


III. Dodatki mieszkaniowe

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.),

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. z 2001r. Nr 156, poz. 1817 z późn. zm.),

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.).
 
IV. Niepełnosprawni

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1110),

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. z 2002 r. Nr 17, poz. 162 z późn. zm.),

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. z 2007 r., Nr 230, poz. 1694 z późn. zm.),

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002 r.w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1427).


 V. Świadczenie wychowawcze

1. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r., poz. 2134).

2. Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. z 2017 r., poz.1428).

3. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1465).

4. Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2016 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczłtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Monitor Polski po. 766).

5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.).

6. Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości dochodu za rok 2017 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Monitor Polski poz. 721).


VI. Stypednia i zasiłki szkolne

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.),

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.),

3. Uchwała Nr 284/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Radomia,

4. Uchwała Nr 150/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr 284/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Radomia, zmienionej Uchwałą Nr 717/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28 kwietnia 2014 r.,

5. Uchwała Nr 151/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie Radomia,

6. Uchwała Nr 196/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr 284/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Radomia zmienionej Uchwałą Nr 150/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 czerwca 2015 r..

VII. Jednorazowe świadczenie "Za życiem"

1. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1860).

VIII. Program "Dobry Start"

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku (Dz. U. z 2018 r. poz.998).
 


Zarządzenia Prezydenta Miasta Radomia:

1. Zarządzenie Nr 1417/2011 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 września 2011 r. w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,

2. Zarządzenie 1186/2016 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie ustalenia miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia działającą na prawach powiatu,

3. Zarządzenie Nr 375/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie: ustalenia zasad przyznawania dofinansowania w ramach likwidacji barier architektonicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

4. Zarządzenie Nr 376/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie : ustalenia zasad przyznawania dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dotyczące zakupu aparatu słuchowego i wkładki usznej, protezy kończyny dolnej, protezy kończyny górnej, wózka inwalidzkiego, pionizatora oraz urządzenia multifunkcyjnego: funkcja pionizacji, stabilizacji w pozycji siedzącej i leżącej z funkcją transportową ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

5. Zarządzenie Nr 262/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

6. Zarządzenie Nr 397/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

7. Zarządzenie Nr 1123/2016 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


Uchwały Rady Miejskiej w Radomiu:

 • Uchwała Nr 286/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego i zmiany Uchwały Nr 421/2004 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radomiu,

 • Uchwała Nr 172/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 421/2004 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radomiu,

 • Uchwała Nr 34/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 421/2004 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radomiu,

 • Uchwała Nr 338/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 28.05.2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 421/2004 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radomiu,

 • Uchwała Nr 253/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 421/2004 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radomiu,

 • Uchwała Nr 167/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 421/2004 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17 maja 2004 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radomiu,

 • Uchwała nr 855/2006 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 421/2004 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17.05.2004 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radomiu,

 • Uchwała Nr 421/2004 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 17.05.2004 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radomiu.

 • Uchwała Nr 76/2015 Rady miejskiej w Radomiu z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania,

 • Uchwała Nr 647/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania,

 • Uchwała Nr 171/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior - WIGOR” w Radomiu ul. Rwańska 7,
 • Uchwała Nr 254/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie wyznaczenia podmiotu realizującego zadania z zakresu wspierania rodziny,

 • Uchwała Nr 123/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla Miasta Radomia na lata 2015 - 2017,
 • Uchwała Nr 778/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej "Program osłonowy Centrum Wolanowska na lata 2014-2020",

 • Uchwała Nr 668/2014 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia lokalnego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Gminy Miasta Radomia w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”,

 • Uchwała Nr 125/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia,
 • Uchwała Nr 370/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
 • Uchwała Nr 257/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Miasta Radomia na lata 2016 - 2020,
 • Uchwała Nr 173/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania statutów placówkom opiekuńczo-wychowawczym typu rodzinnego w Radomiu,

 • Uchwała Nr 306/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 322/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzeń dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka,
 • Uchwała Nr 647/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania,

 • Uchwała Nr 76/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia szczegółowych warunków przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania,

 • Uchwała Nr 125/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia,

 • Uchwała Nr 190/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 października 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr 73/2007 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 26 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa,

 • Uchwała Nr 73/2007 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacie należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja Podatkowa,

 • Uchwała Nr 583/2005 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej przyznanych pod warunkiem zwrotu będących w zakresie zadań własnych gminy.

Opublikowal:
Data publikacji: 13-02-2019
Data modyfikacji: 13-02-2019
Ilość wyświetleń: 4042
Historia zmian
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ