Biuletyn Informacji Publicznej
     
Statystyka
Ilość odwiedzin: 74506
Aktualizacja: 09-08-2022
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Świadczenia z funduszu alimentacyjnegoPodstawa prawna :

1. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Poltyki Społecznej z dnia 27.07.2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

3. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Poltyki Społecznej z dnia 28.09.2017 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji zadań przewidzianych w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.03.2011 r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów:

 1. od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna;
 2. do ukończenia 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub w szkole wyższej do ukończenia 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności bezterminowo;
 3. jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł;
 4. w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.
  W przypadku przekroczenia dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczeń z funduszu alimentacyjnego o kwotę, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie. W przypadku, gdy wysokość świadczeń z funduszu alimentacyjnego będzie niższa niż 100 zł., świadczenie nie przysługuje. 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 1. została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej;
 2. zawarła związek małżeński.

 

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych

 

1.Organ właściwy wierzyciela występuje z wnioskiem do organu właściwego dłużnika o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego w przypadku:

 

 • otrzymania wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego,

 • przyznania osobie uprawnionej świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

 • umieszczenia osoby uprawnionej w pieczy zastępczej.

 2.  Po otrzymaniu ww. wniosku organ właściwy dłużnika przeprowadza wywiad alimentacyjny, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia oraz przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej oraz odbiera oświadczenie majątkowe ponadto informuje dłużnika o przekazaniu do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art.  28 ust. 1 pkt 1 i 2, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

3. W przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika:

 • zobowiązuje dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy w przypadku braku możliwości zarejestrowania jako bezrobotny wraz ze wskazaniem nie dłuższego niż 30 - dniowego terminu na wykonanie tego zobowiązania.

 • informuje właściwy powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego.

4. W przypadku gdy dłużnik alimentacyjny uniemożliwia przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego lub odmówił:

1) złożenia oświadczenia majątkowego,

2) zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy,

3) bez uzasadnionej przyczyny, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przyjęcia propozycji  odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych, prac na zasadach robót publicznych albo udziału w szkoleniu, stażu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych

- organ właściwy dłużnika wszczyna postępowanie dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.

5. Decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych nie wydaje się wobec dłużnika alimentacyjnego, który przez okres ostatnich 6 miesięcy wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50 % kwoty bieżąco ustalonej alimentów.

6. Jeżeli decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się zobowiązań alimentacyjnych stanie się ostateczna, organ właściwy dłużnika:

1) składa wniosek o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oraz

2) po uzyskaniu z centralnej ewidencji kierowców informacji, że dłużnik alimentacyjny posiada uprawnienie do kierowania pojazdami, kieruje wniosek o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.

7. Uchylenie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy następuje na wniosek organu właściwego dłużnika skierowanego gdy:

1) ustanie przyczyna zatrzymania prawa jazdy oraz dłużnik alimentacyjny przez okres ostatnich  6 miesięcy wywiązywał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50 % kwoty bieżąco ustalonych alimentów lub

2) nastąpi utrata statusy dłużnika alimentacyjnego.

8. Organ właściwy wierzyciela przekazuje do biur informacji gospodarczych informację o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z należności z tytułu:

 • świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

 • zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej.

  W razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

9. Organ właściwy wierzyciela zamieszcza w Krajowym Rejestrze Zadłużonych informacje o osobach fizycznych o należnościach z tytułu:

 • świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

 • zaliczek alimentacyjnych wypłaconych osobie uprawnionej na podstawie ustawy
 • z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłuzników alimentacynych oraz zaliczce alimentacyjnej, w przypadku gdy komornik nie prowadzi ich egzekucji o zaległość powstałą za okres dłuższy niż 3 miesiące.
Pouczenie o przysługujacych uprawnieniach i możliwości dochodzenia ich przed sądem
W sytuacji, gdy osoba uprawniona znajduje się w trudnej sytuacji materialnej z powodu niemożności wyegzekwowania alimentów należnych od dłużnika może domagać sie zasądzenia alimentów od zobowiązanych do alimentacji w dalszej kolejności.

Zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w lini prostej (rodziców i dziadków ) oraz rodzeństwo.

Art. 7 ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów stanowi, że w sprawach o roszczenia alimentacyjne organ właściwy wierzyciela albo organ właściwy dłużnika mogą wytaczać powództwa na rzecz obywateli. Z powództwem takim może wystąpić za zgodą przedstawiciela ustawowego lub osoby uprawnionej.


Pouczenie o możliwości złożenia wniosku o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego
Art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września o pomocy osobom uprawnionym do alimentów stanowi, że w przypadku bezskuteczności egzekucji osoba uprawniona może złożyć do organu właściwego wierzyciela wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego.
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji, zawierające informacje o stanie egzekucji, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podjętych w celu wyegzekwowania zasądzonych alimentów.
Wytworzył: Dominika Jesionek
Opublikowal:
Data publikacji: 23-05-2022
Data modyfikacji: 23-05-2022
Ilość wyświetleń: 6106
Historia zmian
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ