Biuletyn Informacji Publicznej
     
Statystyka
Ilość odwiedzin: 74506
Aktualizacja: 09-08-2022
Dodatki mieszkaniowe

Zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego

Sposób przyznania dodatku mieszkaniowego jest ściśle określony przez ustawę z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 2021). Przyznanie dodatku mieszkaniowego uzależnione jest od spełnienia trzech wymogów określonych w ustawie tj.:

 • posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego

 • posiadanie odpowiedniej wysokości średniego miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku

 • zajmowanie lokalu o określonej ustawą powierzchni.


1. Kryterium tytułu prawnego do lokalu

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom albo podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach

 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,

 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,

 • innym osobom, mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,

 • osobom, zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub najem socjalny lokalu.

Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w:

 • domu pomocy społecznej,

 • młodzieżowym ośrodku wychowawczym,

 • schronisku dla nieletnich,

 • zakładzie poprawczym,

 • zakładzie karnym,

 • szkole, w tym w szkole wojskowej–jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje w związku z zamieszkiwaniem w jednym lokalu mieszkalnym albo zajmowaniem jednego lokalu mieszkalnego oraz może przysługiwać na podstawie więcej niż jednego tytułu prawnego spośród określonych powyżej.

 

2. Kryterium dochodowe

Do otrzymania dodatku uprawnione są gospodarstwa domowe, w których w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:

 1. jednoosobowym -    40 %   tj. 2 265,01 zł.,
 2. wieloosobowym -    30 %   tj. 1 698,76 zł., - przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Przy wydawaniu decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego uwzględnia się kwotę przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020r. poz.53, 252, 568, 1222 i1578).                                                                                                        Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2020r. wyniosło - 5 662,53 zł.

Średni dochód na miesiąc oblicza się, dzieląc dochód gospodarstwa domowego przez trzy (liczba miesięcy) i przez liczbę osób w gospodarstwie domowym.

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020r. poz. 111 ze zm.).

Dochód gospodarstwa domowego oblicza się, dodając wszystkie przychody podlegające opodatkowaniu pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne osób, które stale zamieszkują razem w tym gospodarstwie.

W przypadku posiadania tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego dochód z tego gospodarstwa ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1ha przeliczeniowego, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - aktualnie jest to przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych w 2020 r.,  w wysokości 3 244,00 zł.

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z2020r. poz.1426, z późn. zm.), ustala się na podstawie oświadczenia wnioskodawcy lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego.

W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2020r. poz. 1905, 2123 i 2320) przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny, o którym mowa wart. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003r. oświadczeniach rodzinnych.

Nie uwzględnia się dochodu osoby, która przebywa w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, zakładzie karnym, szkole, w tym w szkole wojskowej–jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie, albo wyprowadziła się z lokalu mieszkalnego albo zmarła przed dniem złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

 

3. Kryterium metrażowe

Przy ustalaniu powierzchni użytkowej lokalu bierze się pod uwagę wszystkie pomieszczenia, takie jak: pokoje, kuchnie, spiżarnie, przedpokoje, alkowy, hole, korytarze, łazienki i inne pomieszczenia, służące potrzebom mieszkalnym i gospodarczym. Nie wlicza się: balkonów, tarasów, loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek na opał.

Ustalona w ten sposób powierzchnia użytkowa nie może być większa niż powierzchnia określona ustawowo (powierzchnia normatywna). Dodatek mieszkaniowy przysługuje także w sytuacji, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię lokalu, ale nie więcej niż o:

 • 30% albo

 • 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Oznacza to, że odpowiednio do liczby osób w gospodarstwie domowym powierzchnia lokalu nie może być większa od:

 

powierzchnia

dopuszczalne odstępstwo

dopuszczalne odstępstwo

 

 normatywna

+ 30%

+50%

dla 1 osoby

35 m2

45,5 m2

52,5 m2

dla 2 osób

40 m2

52 m2

60 m2

dla 3 osób

45 m2

58,5 m2

67,5 m2

dla 4 osób

55 m2

71,5 m2

82,5 m2

dla 5 osób

65 m2

84,5 m2

97,5 m2

dla 6 osób

70 m2

91 m2

105 m2

Dodatek nie zostanie przyznany, jeśli na osobę przypada więcej metrów kwadratowych powierzchni lokalu, niż dopuszcza ustawa.

 • Jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób – dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m2.

 • Jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku, lub jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w odrębnym pokoju, wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się15 m2.

Normatywną powierzchnię powiększa się niezależnie od liczby członków gospodarstwa domowego. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020r. poz.426, 568 i 875)

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę pomiędzy wydatkami za użytkowanie lokalu, przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową lokalu, a kwotą stanowiącą wydatki ponoszone przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

 • 15% dochodów gospodarstwa domowego w przypadku osoby samotnej,

 • 12% dochodów gospodarstwa domowego w gospodarstwie 2 do 4-osobowym;

 • 10% dochodów gospodarstwa domowego w gospodarstwie 5 do osobowym i większym.


Do wydatków za użytkowanie lokalu zalicza się: czynsz, koszty, o których mowa w art. 28 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019r. poz. 2195 oraz z 2021r. Poz.11), opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej, zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną; odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego; inne opłaty za używanie lokalu mieszkalnego, opłaty za energię cieplną, wodę, ścieki, odpady i nieczystości ciekłe, wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.

Wydatkiem za użytkowanie lokalu nie jest: ubezpieczenie, podatek od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, roczne opłaty przekształceniowe, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020r. poz. 2040), opłat za gaz przewodowy oraz energie elektryczną

Ryczałt na zakup opału:

Jeżeli osobie przysługuje dodatek, a w jej mieszkaniu nie ma centralnego ogrzewania, ciepłej wody, lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła – to wówczas przysługuje jej ryczałt na zakup opału, stanowiący część dodatku mieszkaniowego.

Przy obliczaniu ryczałtu przyjmuje się następujące wydatki.

 • Brak centralnego ogrzewania – cena 5 kilowatogodzin razy liczba m2 zajmowanej powierzchni, ale nie większej niż określona ustawowo powierzchnia normatywna lokalu.

 • Brak centralnie ciepłej wody  – cena 20 kilowatogodzin razy liczba osób w gospodarstwie domowym.

 • Brak gazu – 10 kilowatogodzin w gospodarstwie jednoosobowym plus po 2 kilowatogodziny na każdą dodatkową osobę.

Jeżeli wnioskodawca zajmuje część lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, przy ustalaniu wydatków na mieszkanie uwzględnia się jedynie wydatki, przypadające na tę część lokalu lub domu. Wydatki na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego oblicza się, dzieląc wydatki za ten lokal przez jego powierzchnię użytkową i mnożąc uzyskany w ten sposób wskaźnik przez normatywną powierzchnię określoną w ustawie.

Jeżeli osoba, ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy, zamieszkuje w lokalu mieszkalnym lub domu nie wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy (np. wynajmuje mieszkanie od osoby prywatnej, mieszka w lokalu spółdzielczym itp.) do wydatków, przyjmowanych dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego, zalicza się:

 • wydatki, które w wypadku najmu lokalu mieszkalnego byłyby pokrywane w ramach czynszu, lecz wyłącznie do wysokości czynszu, jaki obowiązywałby dla danego lokalu, gdyby lokal ten wchodził w skład zasobu mieszkaniowego gminy.

 • opłaty, poza czynszem, które obowiązywałyby w zasobie mieszkaniowym gminy, gdyby ten lokal wchodził w skład tego zasobu.

Ważne! Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu wydania decyzji. (aktualnie 28,31 zł).

 

Wypłata dodatku mieszkaniowego:

 • Dodatek przyznaje się na okres sześciu miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku

 • Dodatek mieszkaniowy wpływa na konto zarządcy budynku lub innej osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny i pomniejsza w ten sposób należność osoby, starającej się o pomoc.

 • W przypadku właścicieli domów jednorodzinnych dodatek wypłacany jest osobie starającej się o dodatek, bezpośrednio.

 • Ryczałt na opał może być wypłacany bezpośrednio osobie, starającej się o dodatek.


Co powoduje wstrzymanie dodatku:

Jeżeli osoba, której przyznano dodatek, nie opłaca na bieżąco czynszu za lokal, to wypłata dodatku jest wstrzymywana do czasu pokrycia zaległości. Decyzja o przyznaniu dodatku wygasa, jeżeli zaległości nie zostaną pokryte w ciągu trzech miesięcy od dnia wydania decyzji wstrzymującej.

 

Termin i sposób załatwienia

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Wypłata świadczenia

Dodatek mieszkaniowy przekazywany jest do 10-go dnia każdego miesiąca na konto zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny. W tym samym terminie wypłaca się ryczałt na zakup opału.

 

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( t.j. Dz. U z 2021r., poz. 2021)

3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. z 2013 r., poz. 589)

 

Tryb Odwoławczy

Od decyzji w sprawie prawa do dodatku mieszkaniowego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu.

 

 

Wykaz dokumentów jakie należy dołączyć do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Podstawowe dokumenty:

1. Wniosek - potwierdzony przez zarządcę budynku lub inną osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny w punktach 2 - 5, 7 - 9 oraz 12 tj.: adres zamieszkania, nazwa i siedziba zarządcy domu, tytuł prawny do zajmowanego lokalu, sposób ogrzewania lokalu i wody, wyposażenie lokalu w instalacje gazu przewodowego oraz łączną kwotę wydatków na mieszkanie za miesiąc poprzedzający dzień złożenia wniosku.

(Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku mieszkaniowego wypełnia pozostałe punkty wniosku  oraz deklarację o wysokości dochodów uwzględniając w niej wszystkich członków gospodarstwa domowego oraz ich dochody za ostatnie 3 miesiące poprzedzające miesiąc, w którym składany jest wniosek)

2. Deklaracja o wysokości dochodów - wszystkich członków gospodarstwa domowego.

3. Tytuł prawny do lokalu (decyzja, umowa najmu/podnajmu, akt notarialny, umowa użyczenia, wyrok sądowy potwierdzający uprawnienie do lokalu zamiennego, dokument potwierdzający inny tytuł prawny ) kserokopia + oryginały do wglądu.

4. Załącznik określający ilość punktów dla lokalu (dla osób zamieszkujących w lokalach niewchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy) - wypełnia zarządca lub spółdzielnia.

5. Wydruk opłat czynszowych (ew. dokument potwierdzający wysokość wydatków) za miesiąc poprzedzający dzień złożenia wniosku.

6. Rachunek za wodę za miesiąc poprzedzający dzień złożenia wniosku, ew. dwa ostatnie dowody wpłaty określające ilość zużytej wody, datę odczytu oraz kwotę (z datą końcową miesiąca w którym składany jest wniosek - za minimum 25 dni)

 

Rodzaje dokumentów ze względu na źródło dochodów:

 

Osoby pracujące na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło:

Osoby prowadzące działalność gospodarczą:

 • zaświadczenie o wysokości dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej potwierdzone przez biuro rachunkowe lub wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego ewentualnie oświadczenie o uzyskanych dochodach wyliczone na podstawie prowadzonej książki ewidencji przychodów i rozchodów

 • dokument potwierdzający wysokość opłaconych składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, zdrowotne oraz dokument potwierdzający wysokość odprowadzonego podatku

 • wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o zawieszeniu działalności gospodarczej

Osoby prowadzące gospodarstwo rolne:

 • oświadczenie o uzyskanych dochodach wyliczone na podstawie doręczonego zaświadczenia z właściwego Urzędu Gminy o ilości ha przeliczeniowych i dochodowości rocznej z gospodarstwa rolnego oraz o wysokości dopłat Unijnych, ewentualnie doręczenie aktualnego nakazu płatniczego wraz z oświadczeniem o uzyskanych dochodach

    Osoby uczące się:

 • zaświadczenie o wysokości dochodu z tytułu płatnych praktyk ze szkół zawodowych

 • zaświadczenie o wysokości stypendium naukowego i/lub socjalnego wystawione przez dziekanat uczelni

    Emeryci/renciści:

 • dowody wypłat emerytury/renty i ostatnia decyzja emerytalna/rentowa

 • zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające wysokość świadczeń otrzymanych w poszczególnych miesiącach uwzględniające kwoty brutto, netto, potrącenia i dodatki

   Osoby otrzymujące alimenty:

 • wyrok sądu zasądzający alimenty na członka rodziny (kserokopia + oryginały do wglądu),

 • zaświadczenie od komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów zasądzonych wyrokiem sądu, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów lub przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów

Rodzaje dochodów, które powinny być uwzględnione przez wnioskodawcę przy wypełnianiu deklaracji o dochodach oraz dokumenty na podstawie których wypełniono deklarację, wnioskodawca jest zobowiązany przechowywać przez okres trzech lat.


Dodatkowe dokumenty

1. Zaświadczenie z Urzędu Miasta z Wydziału Architektury o stwierdzeniu warunków technicznych budynku (potwierdzające powierzchnię użytkową oraz wyposażenie techniczne domu) – dot. właścicieli domu jednorodzinnego.

2. W przypadku osoby niepełnosprawnej, której niepełnosprawność została orzeczona po 23 listopad 2004 r. posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności należy dostarczyć orzeczenie wydane przez Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności jeśli uwzględnia konieczność zamieszkiwania w oddzielnym pokoju (punkt 10 orzeczenia) (kserokopia + oryginały do wglądu).

3. W przypadku osoby niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności przed 23 listopad 2004 r. dodatkowo należy dostarczyć aktualne zaświadczenie lekarskie lub opinię biegłego o konieczności zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

4. W przypadku osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim – aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt poruszania się na wózku inwalidzkim.

5. Dowód osobisty wnioskodawcy (do wglądu).

6. Ostatnia decyzja przyznająca dodatek mieszkaniowy (do wglądu).

 

W zależności od indywidualnej sytuacji rodziny wymagane mogą być inne niewymienione dokumenty. Wszelkie kserokopie dokumentów wymagają uwierzytelnienia przez notariusza lub organ wydający dany dokument lub uwierzytelnienia może dokonać pracownik przyjmujący wniosek po przedstawieniu przez wnioskodawcę oryginału dokumentu.


W OŚWIADCZENIU POWINNY BYĆ ZAWARTE MIĘDZY INNYMI INFORMACJE:

1. Opis sytuacji materialnej (z czego utrzymuje się osoba składająca oświadczenie).

2. Informacja o dochodach opodatkowanych i nieopodatkowanych uzyskanych w okresie 3 m-cy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (dochody z tyt. pracy, alimenty, pomoc społeczna, dopłaty, stypendia, gospodarstwo rolne, działalność gospodarcza itp.

3. Opis sytuacji rodzinnej (np. skład rodziny, ilość osób zamieszkujących itp.). W powyższym oświadczeniu powinna być zawarta klauzula napisana własnoręcznie przez osobę składającą oświadczenie o poniższej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia".

 

OŚWIADCZENIE WYPEŁNIA KAŻDA PEŁNOLETNIA OSOBA W GOSPODARSTWIE DOMOWYM

 

OŚWIADCZENIE LINIJKOWE WYPEŁNIONE MOŻE BYĆ TYLKO JEDNYM CHARAKTEREM PISMA

 

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI MOŻNA UZYSKAĆ W DZIALE OBSŁUGI MIESZKŃCÓW POD NR TELEFONÓW: 48 360-94-70, 48 360-88-31

 

 

Przyznanie dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną

Informujemy, iż za okres stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID 19 dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną.

Dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną wyłącznie w przypadku wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego złożonego nie później niż po upływie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się z mocą wsteczną, jeżeli osoba uprawniona do dodatku mieszkaniowego we wniosku o przyznanie tego dodatku wskazała okres poprzedzający dzień złożenia tego wniosku jako okres objęty tym wnioskiem.

Wskazanie okresu poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego jako okresu objętego tym wnioskiem następuje w formie klauzuli dołączanej do tego wniosku i podpisanej przez wnioskodawcę.

Do wniosku dołącza się deklarację o dochodach gospodarstwa domowego, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, za okres 3 miesięcy poprzedzających miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną.

Dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, będący podstawą ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, ustala się za okres 3 kolejnych miesięcy poprzedzających miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną.

Wydatki, będące podstawą ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, ustala się na miesiąc poprzedzający miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną.

W przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, okres jego przyznania skraca się o liczbę miesięcy poprzedzających pierwszy dzień miesiąca następujący po dniu złożenia wniosku, za które przyznano dodatek mieszkaniowy.

Dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną nie przyznaje się za okres, w którym osobie do niego uprawnionej przysługiwał dodatek mieszkaniowy na podstawie innej decyzji.

 

Podstawa prawna:  art. 15 zzzib oraz art. 15 zzziba ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.)

Wytworzył: Arkadiusz Janeczek
Opublikowal:
Data publikacji: 09-02-2022
Data modyfikacji: 09-02-2022
Ilość wyświetleń: 7308
Historia zmian
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ